Our Recent Posts

Tags

פינוי בינוי או בינוי פינוי

מהו פינוי-בינוי?

פינוי-בינוי הוא אחד הכלים המרכזיים להניע תהליך של התחדשות עירונית. בפרויקט לפינוי-בינוי הורסים את המבנים הישנים, אשר אינם עומדים בתקן של רעידות אדמה, ובמקומם מקימים מבנים חדשים, מתוכננים טוב יותר ובטיחותיים הרבה יותר, תוך שדרוג המרחב הציבורי ומתן פתרונות מקיפים לתנועה ולחנייה. הדיירים מקבלים דירות במבנים החדשים ויתרת הדירות נמכרות לצורך מימון הפרויקט.

פינוי-בינוי מאפשר:

שיפור ושיקום מרקמים ישנים בעיר.
יצירת מגוון איכותי של משאבים והזדמנויות בתחומי הדיור, השירותים והתעסוקה.
קיום שירותים רבים במרחק הליכה.
שמירה על ערכי טבע וצמצום הפגיעה בשטחים הפתוחים.

בינוי-פינוי לעומת פינוי-בינוי

מתחם אשר יוכרז כמיועד לפרויקט מסוג בינוי-פינוי הוא מתחם אשר דייריו יישארו לגור בדירותיהם, ובמקביל הקבלן/יזם יבנה בניינים חדשים במתחם עצמו, על קרקע פנויה שקיימת במתחם ואשר בבעלות בעלי הקרקע או חלקם, או על קרקע אשר בבעלותו הפרטית, או על קרקע שתוקצה על ידי הרשות המקומית או מינהל מקרקעי ישראל. בסיום הבנייה ימסרו הדיירים את הדירות הקיימות שלהם ליזם לצורך הריסת המבנים הישנים ובד בבד יקבלו דירות חדשות בבניינים החדשים שהוקמו. ישנם יתרונות בסיסיים לפרויקט מסוג “בינוי-פינוי”, שהם:

ודאות לדיירים המתגוררים במתחם.
בניית בניין אחד או מספר בניינים ללא פינוי הדיירים לדירות חלופיות.
ביסוס האמון של דיירי המתחם בפרויקט העתידי.

חשוב לציין, כי פרויקט מסוג בינוי-פינוי יכול לקרום עור וגידים אך ורק כאשר קיימת במתחם קרקע זמינה, שעליה אפשר לבנות בניין ללא צורך בפינוי המבנה הקיים וכאשר קיימים הסדרים מתאימים עם הבעלים של הקרקע הזמינה. עובדה זו גורמת לכך, שפרויקטים מסוג זה הם נדירים.