Our Recent Posts

Tags

תמא 38 הסבר


תכנית המתאר הארצית מס' 38

מטרה: חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה

  • בשנת 2005 אושרה לראשונה תמ"א 38- תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. היא מתייחסת למבנים שהיתר לבנייתם ניתן לפני 1980.

  • תוקף התכנית נקבע ל 5 שנים מאישורה. הוא הוארך פעמיים ע"י המועצה הארצית עד 05/2020.

  • מטרת התכנית: מטרתה העיקרית של התמ"א היא הצלת חיי אדם במקרה של רעידת אדמה עוצמתית.

  • היא מיועדת לקבוע הסדרים תכנוניים לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידת אדמה ולעודד ביצוע חיזוק מבנים ע"י תוספות בניה, באמצעות יצירת מסגרת תכנונית שתאפשר מתן היתרי בניה לשינויים במבנים וקביעת תנאים למימוש תוספות הבניה.

  • התכנית קובעת גם הסדרים תכנוניים להריסת מבנה הדרוש חיזוק ובנייתו מחדש.

על אילו מבנים חלה התכנית?

מדובר בבנייני מגורים משותפים בעלי התנאים הבאים: 1. היתר הבניה שלהם הוצא לפני ה-1 בינואר 1980. 2. המבנה אינו עומד בתקן הישראלי 413 של עמידות ברעידת אדמה. לכך נדרש אישור של מהנדס מוסמך. 3. המבנה לא נקבע להריסה על פי תוכנית או על פי צו סופי של בית משפט. 4. הבית המשותף הוא בן שתי קומות ומעלה ושטחו הכולל עולה על 400 מ''ר.

מה אמורים הדיירים לקבל מהקבלן?

תוספת בנייה של עד 25 מ"ר לכל דירה, באמצעות חדר נוסף, מרפסת, מחסן, התקנת מעלית חדישה (אם אפשרי מבחינת החלל הפנימי של המבנה), חנייה (אם יש שטח), שיפוץ חיצוני לבניין ולגינה, שיפוץ ושדרוג הלובי וחדר המדרגות, מערכת האינטרקום ותיבות הדואר, שדרוג תשתיות הבניין לרבות צנרת המים, הביוב, גז וכד', שיפוץ חדר האשפה, המקלט וחדרי אופניים/עגלות.

יש לציין, כי הטבות אלו תלויות באישור התוכניות בוועדה המקומית. מאחר שהחוק מאפשר לרשות המקומית לקבוע את המדיניות שלה ביחס לתמ"א 38, יכולות ההטבות להשתנות מרשות לרשות.מה מקבל הקבלן/היזם?

מה מקבל הקבלן/היזם?

בתמורה להטבות שהוא נותן לדיירי הבניין, זוכה הקבלן לקבל תוספת יחידות דיור בבניין. מדובר בדרך כלל בקומה וחצי באזור המרכז וב-2.5 קומות באזורי הפריפריה. יחידות הדיור נבנות בקומת עמודים, אם קיימת,על גג הבניין, ואם גודל המגרש מאפשר הוא יכול לבנות אגף חדש למעטפת החיצונית של המבנה. יחידות הדיור החדשות יהיו שוות אף יותר מהדירות יד-שנייה שבאותו בניין, מה גם שבמקרים רבים הדירות הנוספות הן פנטהאוזים ודירות גג, או דירות גן, למשל. הקבלן גם פטור, בעקבות תיקון 3 לתמ"א 38, מתשלום היטל השבחה

בארץ אותרו אז כ-1.1 מיליון דירות בבנייני מגורים שיש לחזק את יסודותיהם. התכנית חלה על מבנים שההיתר לבנייתם הוצא לפני ה-1 בינואר 1980, למעט מבנים אותם פטר התקן הישראלי לרעידות אדמה.

לא נדרשת השקעה כספית מצד המדינה או הדיירים: קבלני בניין יחזקו מבנים, יוסיפו ממ"דים, מעליות ומרפסות לטובת הדיירים, וזאת תמורת אישור לבנות בבניין דירות נוספות אותן יוכלו למכור